Smartcue op jouw school?

Het SmartCue-pakket

Als jouw school deelneemt aan SmartCue, ontvangt deze het SmartCue-pakket. Het SmartCue-pakket bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel. SmartCue is zo ingericht dat ook elke afzonderlijke les uit een theoretisch deel en een praktisch deel bestaat.

 

De Theorie: het SmartCue-lessenpakket

Ten eerste ontvangt jouw school de compleet vernieuwde SmartCue-wiskundeopgaven. Dit lesmateriaal bestaat uit 10 lessen met per les meerdere wiskundeopdrachten, waarmee je een lesuur ruim kunt vullen. Er zijn in totaal 50 pagina’s aan gebruiksklare wiskundeopgaven die aansluiten op de brugklas mavo-havo en nog eens 50 pagina’s voor de brugklas havo-vwo. Meer informatie en voorbeelden van het lesmateriaal vind je hier.  Bij het lesmateriaal zit ook een docentenhandleiding, zodat voor elke les de leerdoelen duidelijk zijn. Verder zitten er werkbladen bij waarop leerlingen kijklijnen kunnen tekenen en worden ook de uitwerkingen van elke opdracht meegezonden.

 

De praktijk: SmartCue Tafel en toebehoren

Naast de theorielessen, ontvangt jouw school een echte opklapbare SmartCue-tafel, inclusief toebehoren. Bij deze tafel ontvang je ook de SmartCue-praktijkoefeningen, waarmee je gelijk ziet dat je met behulp van wiskunde een betere poolspeler wordt. In de eerste praktijlessen leer je meer over de pooltechniek en later ga je met behulp van de 'SPAT' aan de gang met meetkunde, snelheid en kijklijnen. Op die manier laat SmartCue met heel concrete praktische toepassingen van wiskunde, die ervoor zorgen dat het bij de leerlingen gaat leven.  

 

Geen pool-ervaring? Geen probleem!

Ook als je als docent nog geen ervaring hebt met de keusport, kun je meedoen met SmartCue. Ten eerste is een docentenhandleiding bij het lesmateriaal bijgevoegd. Zo weet de docent de leerdoelen per onderdeel en de instructies hoe de opdrachten correct kunnen worden uitgevoerd. Bij de opdrachten zitten daarnaast ook alle uitwerkingen van de oefeningen.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen en docenten ook technisch de SmartCue-oefeningen goed uitvoeren, zijn er speciaal gecertificeerde SmartCue-trainers. Deze geven zowel de docenten als de leerlingen voordat er begonnen wordt met SmartCue een grondige training op het gebied van pooltechniek. Deze trainers zijn daarna gedurende het hele jaar beschikbaar om extra pooltrainingen te geven op school (en ook daarbuiten als leerlingen enthousiast zijn geworden over de sport). Ook zijn de lessen in het lessenpakket zo vormgegeven dat de eerste oefeningen zich meer richten op de techniek en het juist uitvoeren van shots. Pas na de eerste twee lessen wordt sterker de koppeling met wiskunde gemaakt. Bij de eerste praktijklessen zou op verzoek van de school ook een SmartCue-trainer het praktijkdeel van de SmartCue-les op zich kunnen nemen, omdat hierin nog geen wiskunde zit verwerkt.

 

Afbeelding van de SmartCue-tafel + toebehoren

Begeleiding

SmartCue Masterclass

Niet alleen wat betreft de keusport is er begeleiding voor deelnemende scholen. Elke deelnemende docent die SmartCue op school wil aanbieden, ontvangt voorafgaand aan deelname een SmartCue Masterclass, waarin geleerd wordt hoe de de wiskunde achter poolbiljart en snooker in de wiskundeles toegepast kan worden en ook hoe dit in de les in de praktijk kan worden gebracht aan de tafel. Deze Masterclass is onderdeel van het SmartCue-pakket en is derhalve voor deelnemende scholen kostenloos.

Deze Masterclass is ook geschikt om vrijblijvend kennis te maken met SmartCue, voordat je beslist of je SmartCue ook op jouw school wilt aanbieden. Deelname kost in dat geval 75 euro per deelnemer. Meer infromatie over deze Masterclass lees je hier.

 

Wat kost SmartCue?

Het SmartCue-pakket kost eenmalig 1500 euro. Voor die prijs ontvangt jouw school bovenstaand SmartCue-pakket met de theorielessen (voor zowel mavo-havo als havo-vwo), praktijklessen, tafel+toebehoren, poollessen van SmartCue-trainers en de SmartCue Masterclass voor docenten. Dit pakket wordt gratis gebruiksklaar op school bezorgd. 

 

Het is mogelijk om als school extra tafels te bestellen. Deze kunnen tegen een prijs van 750 euro per tafel worden besteld.

Een volledige offerte met overzicht van de prijzen en afbeeldingen vindt u aan de rechterzijde bij 'Het SmartCue-pakket' op deze pagina of klik hier.

 

Wat vraagt SmartCue van jouw school?

Om een goede inschatting te maken of SmartCue op jouw school gegeven kan worden, is hieronder een zo concreet mogelijke uiteenzetting gemaakt van de invulling van SmartCue en de gemoeide tijdsinvestering.

 

Invulling op school

 

SmartCue bevat genoeg lesmateriaal om ca. 10 lessen van één blokuur te vullen. SmartCue is dus veel meer dan een eenmalige toevoeging aan de reguliere wiskundeles. SmartCue is ingericht om een groep enthousiaste leerlingen over een periode van ca. 11 weken plezier in zowel wiskunde als de keusport te laten beleven. De beste manier om dit te doen, zo blijkt uit ervaringen met de tot nu toe deelnemende scholen, is door SmartCue aan te bieden als keuzevak of verdiepend vak. Op die manier heb je doorgaans een kleinere groep leerlingen, waardoor roulatie aan de tafel sneller gaat en er meer tijd is voor elke leerling om zowel de theorie als de praktijkoefeningen te doen. Ook staat SmartCue op die manier niet in de weg van het reguliere curriculum en de jaarplanning.

 

Tijdsbelasting

SmartCue bevat minimaal de volgende tijdbelastingen:

Tijdsbelasting SmartCue Masterclass voor docenten: 1 dag voor de deelnemende docenten.

Tijdsbelasting SmartCue Lessen (elke les een deel theorie en een deel praktijk): 1 blokuur per week, ca. 10 weken lang.

Tijdsbelasting SmartCue Toets: 1 dagdeel voor theorietoets + praktijktoets.

 

Naast bovenstaande tijdsbelasting zijn er nog enkele andere contactmomenten om rekening mee te houden. Zo wordt de tafel op school afgeleverd en wordt er die dag een pooltraining gegeven. Gedurende het vak kan er opnieuw een pooltraining gegegeven worden als daar behoefte aan is. Aan het einde van het vak, wordt een pooltoernooi georganiseerd in een echte poolzaal bij jullie in de buurt. Hiervoor kan de KNBB gratis scheidsrechters en coaches leveren. Een school kan er verder voor kiezen om ook nog mee te doen met het landelijke SmartCue-toernooi aan het einde van het schooljaar. 

 

Tijdsbelasting leveren tafel en SmartCue-pooltraining: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting per extra SmartCue-pooltraining op school: 1 blokuur per pooltraining (kan ook tijdens één van de SmartCue Lessen).

Tijdsbelasting SmartCue-pooltoernooi in lokale poolzaal: 1 dagdeel.

Tijdsbelasting landelijk SmartCue-pooltoernooi: 1 dag.

 

Nog meer SmartCue? 

SmartCue is vormgegeven als keuzevak. Het staat elke school echter vrij om naast bovenstaand programma nog meer uit SmartCue te halen. Denk bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om een workshop Pool en Snooker tijdens een sportdag aan te bieden (ook hiervoor kan de KNBB gratis pooltrainers leveren). Er zijn ook scholen die de SmartCue-tafel inzetten in de reguliere wiskundeles om iets over meetkunde uit te leggen. Ook wordt de SmartCue-tafel gebruikt voor practica bij het vak Natuurkunde in combinatie met het programma Coach7.

 

Wil je jouw school aanmelden of meer weten over SmartCue? Neem contact op met smartcue@knbb.nl of klik hieronder op "Doe mee met SmartCue".