Wat is de Smartpool EU Pilot?

Leuk dat jullie school meedoet met de SmartPool-pilot! Maar waarom noemen we dit eigenlijk een pilot? En wat weten jullie al over SmartPool? Uit contact met verschillende deelnemende scholen maken wij op dat er nog wel wat vragen bestaan over bovenstaande punten. Daarom geven wij hier een overzicht van wat SmartPool en de SmartPool-pilot nu precies inhouden, zodat jullie ook weten wat jullie het komende schooljaar te wachten staat.

Om te beginnen bij het begin, wat is SmartPool?
SmartPool is in 2018 ontwikkeld door de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) als maatschappelijk initiatief om - via de keusport - enthousiasme te creëren voor de exacte vakken. Op die manier wil de KNBB bijdragen aan het oplossen van het tekort aan technisch geschoold personeel in Nederland. En hoe kun je dat nou leuker doen dan met een potje poolen in de wiskundeles? SmartPool is kort gezegd een lesmethode voor de eerste klas van het middelbaar onderwijs, die bestaat uit wis- en natuurkundeopdrachten die op een pooltafel zijn uit te voeren! Klik hier voor een aantal voorbeelden uit het lesmateriaal.
Scholen kunnen dit lessenpakket kopen en krijgen dan van ons (de KNBB) een pooltafel (incl. toebehoren) gratis op school bezorgd. Inmiddels zijn er in Nederland bijna 50 scholen die op deze manier meedoen SmartPool. Voor scholen die meedoen met de pilot is deelname (en dus ook de pooltafel) aan SmartPool echter geheel gratis. Daarover lezen jullie hieronder meer.

 

Verder is goed om te melden dat SmartPool in Nederland inmiddels is omgedoopt tot SmartCueDit heeft ermee te maken dat in Nederland niet alleen Pool, maar alle keusporten worden ingezet om de wiskundeles nog leuker te maken. De naam SmartCue zul je op onze website daarom vaker terug zien komen dan de term SmartPool. Voor de invulling van het lesprogramma maakt dit verder niet veel uit en er is voor de scholen geen voorafgaande kennis van enige biljartsport vereist.

Wat is de SmartPool-pilot?

Om te beginnen: wat is een pilot? Een pilot is een kleinschalige test van een product of dienst, voordat met het daadwerkelijke project gestart wordt. Een soort proefballonnetje dus. Nu hoor ik jullie denken:

 

'Maar SmartPool bestaat inmiddels al bijna 5 jaar. Waarom dan nu een pilot?' Dat heeft te maken met het uitrollen van SmartPool in andere EU-landen. Dat is iets wat sinds 2021 nieuw is. In dat jaar is de eerste SmartPool EU pilot gedraaid. De scholen die nu meedoen, draaien mee in de tweede pilot. Even een kort uitstapje naar de EU, om hierover iets meer informatie te geven: 

Het succes van SmartPool in Nederland is door de KNBB gedeeld met verschillende andere nationale poolbonden en met de overkoepelende Europese Poolfederatie (de EPBF). De EPBF heeft vervolgens bij het Erasmus+ fonds van de EU een subsidie aangevraagd, om SmartPool ook in andere landen uit te rollen.
Die subsidie is toegekend aan de EPBF en zo zijn er sinds vorig jaar (2021) 5 lidstaten (Duitsland, Cyprus, Finland, Bulgarije en Nederland) die samenwerken om in elk van die landen SmartPool ook tot een succes te maken. Omdat deze landen nu pas beginnen met SmartPool, is in de subsidieaanvraag de voorwaarde opgenomen dat zij van 2021 tot 2023 eerst twee 'pilots' met SmartPool draaien, om te zien of dit project in hun lidstaat ook kan slagen.

Eigenlijk zijn deze pilots dus in de eerste plaats erop gericht om SmartPool ook in andere EU-landen succesvol op te starten. De rol van Nederland hierin is om de andere landen met onze kennis en ervaring te begeleiden. Dit komt erop neer dat wij onze successen, maar ook de geleerde lessen met de andere landen delen, zodat zij van begin af aan met een goed project van start gaan.

Maar waarom vinden er dan in Nederland óók pilots plaats? 
Zoals gezegd zijn er in Nederland al veel scholen die meedoen met SmartPool (inmiddels: SmartCue). Dat wil echter niet zeggen dat SmartPool in Nederland al 'af' is. Uiteindelijk is het doel van SmartPool dat deelnemende leerlingen plezier krijgen in wiskunde en pool en dat scholen SmartPool hier zelfstandig jaarlijks opnieuw kunnen gebruiken. Dat is op dit moment nog niet altijd het geval. Zoals hierboven al even werd benoemd, hebben wij in de afgelopen 5 jaar veel ervaring opgedaan in wat goed werkt en wat minder goed werkt bij SmartPool. Om ook in Nederland het SmartPool-project te verbeteren en beter te laten aansluiten op de wensen van de deelnemende scholen, is in de subsidieaanvraag opgenomen dat Nederland zelf ook zal meedraaien in twee pilots. Inmiddels is Nederland aanbeland in de fase van de tweede pilot. De bevindingen die uit pilot 1 naar voren kwamen, vind je hier. Hieronder gaan wij nader in op wat pilot 2 inhoudt en welke verbeteringen wij daarin hebben opgenomen.
Wat is de inhoud van de SmartPool-pilot?
Nu we enige achtergrond hebben gegeven bij de reden voor het hebben van SmartPool pilots in Nederland. Nemen wij jullie hieronder mee in de inhoud van de tweede SmartPool pilot. Logischerwijs borduurt deze voort op de eerste pilot en hebben wij de bevindingen daaruit verwerkt in de opzet voor deze tweede pilot. 
Verbeteringen ten opzichte van pilot 1.
 • Wij hebben het lesmateriaal flink gemoderniseerd en voorzien van veel praktijkopdrachten, waardoor docenten zelfstandiger een SmartPool-les kunnen geven. Ook is het aantal lessen ingekort en per les duidelijker omschreven welke wiskundige leerdoelen er zijn.
 • Daarnaast krijgt elke deelnemende school gratis een gecertificeerde SmartPool-trainer toegewezen. Meer informatie over wat deze trainer zal gaan doen, lees je hieronder bij het kopje 'Wat biedt de KNBB jullie?'.
 • Wij gaan in de voorbereiding voor de pilot uitgebreider in gesprek met elke school omtrent wat zij kunnen verwachten en delen wij onze ervaringen vanuit de eerste pilot met elke school, zodat zij daarmee rekening kunnen houden bij het inrichten van de lessen. Dit doen wij in persoon tijdens de Masterclasses, maar ook zorgen wij dat we per school één contactpersoon hebben die we altijd op de hoogte houden via e-mail en/of telefoon. Daarnaast hebben wij onze informatievoorziening over de pilot verbeterd door het verbeteren van onze website (zie deze pagina) en door elke contactpersoon ook nog eens per mail op deze informatie te wijzen.
 • Ten slotte willen wij al voordat de daadwerkelijke lessen zijn gestart, een keer met zowel de docenten als de leerlingen een workshop poolbiljart op school geven. Op die manier kunnen docenten en leerlingen tijdens de echte SmartCue-lessen sneller aan de slag met de opdrachten. Daarnaast is het lesmateriaal zo aangepast dat voor de eerste lessen ook nog minder vaardigheid is vereist dan in latere lessen.
Hoe, wat, waar, wanneer?
De tweede SmartPool EU pilot gaat van start in januari 2023 en loopt tot eind maart van dat jaar. Er zullen zes scholen - waarvan u er één bent - deelnemen. Deelname is gratis. Wij verwachten wel in ruil daarvoor van elke school dat zij vooraf en achteraf enkele vragenlijsten van het Mulier-Instituut invullen, omtrent hun ervaringen met SmartPool (over de precieze invulling van de pilot hieronder meer).
Wat biedt de KNBB jullie?
 1. Scholen die deelnemen aan pilot 2 van SmartPool, ontvangen van de KNBB een gratis SmartCue-tafel die wij bezorgen op school. Daarbij ontvangen zij uiteraard ook gratis alle toebehoren, zoals ballensets, keus, krijtjes en natuurlijk het lesmateriaal. Dit lesmateriaal bestaat uit 8 lessen met daarin voor ongeveer 1,5 uur aan wis- en natuurkundeopdrachten per les. Deze opdrachten bevatten een theoretische component en een component die is uit te voeren op een pooltafel. Bij dit lesmateriaal worden een docentenhandleiding, werkbladen en natuurlijk de uitwerkingen meegeleverd. Meer informatie over het materiaal vindt je hier.
 2. Daarnaast krijgen alle deelnemende scholen een gecertificeerde SmartPool-trainer toegewezen. Deze kan de docenten pooltraining geven, maar ook tijdens de eerste lessen ondersteunen bij de praktijkoefeningen. Immers komen de wiskunde-opdrachten aan de pooltafel pas echt goed tot hun recht, wanneer de kinderen ook in staat zijn deze opdrachten technisch goed uit te voeren. Tevens zal de SmartPool-trainer aan het einde van een lessenreeks de deelnemende leerlingen en docenten meenemen naar een poollokaal in de regio, waar een afsluitend pooltoernooi wordt georganiseerd (eveneens op kosten van de KNBB). De winnende leerling van dit toernooi krijgt een leuke prijs.
 3. Ten slotte ontvangen alle deelnemende docenten voorafgaand aan deelname een gratis een studiedag (ook wel 'Masterclass') incl. verzorgde lunch op het bondsbureau van de KNBB. Over die studiedag krijgt elke school nog nader per e-mail bericht. Meer informatie over de studiedag vind je ook hier.

De SmartCue-tafel + toebehoren:

Wat verwachten wij van de deelnemende scholen?

In ruil voor de gratis deelname aan SmartPool, verwachten wij van de deelnemende scholen dat zij zich zo goed mogelijk houden aan de opzet van de SmartPool-pilot. In principe is de opzet in de tweede pilot dat elke school 'gewoon' deelneemt aan SmartPool, zoals de andere scholen dit in het verleden ook hebben gedaan. Hierboven heb je al gelezen welke veranderen wij in pilot 2 hebben doorgevoerd. Hieronder is in meer detail de precieze opzet van pilot 2 uitgewerkt:

 • Idealiter vindt SmartPool plaats in een blok van van 6-8 weken waarin per deelnemende klas elke week één SmartPool-les in een blokuur wordt behandeld. 
 • Onze ervaring uit de eerste pilot is dat SmartPool het beste tot zijn recht komt, wanneer SmartPool als keuzevak wordt aangeboden. Op die manier komt SmartPool niet in de knoop met het reguliere curriculum en kun je de grootte van de klassen beperkter houden (zie volgende punt).
 • Wij raden voor SmartPool klassen aan die niet groter zijn dan 8 leerlingen. Op die manier heeft elke leerling voldoende tijd om aan de tafel te staan en heeft de docent ook nog voldoende tijd om uitleg te geven. Uiteraard wordt het aangemoedigd om, als de school hier de beschikbaarheid voor heeft, aan meerdere klassen van 8 leerlingen SmartPool aan te bieden. In principe kan elk blok ook een nieuwe groep van 8 leerlingen de SmartPool-lessen op die manier volgen.
 • Het SmartPool-lesmateriaal bevat enige overlap met het normale curriculum voor wis- en natuurkunde (klas 1 en 2), maar de nadruk ligt op een kennismaking met deze vakken en het enthousiasmeren hiervoor. Het lesmateriaal is dus niet geschikt ter vervanging van het reguliere curriculum. Als docent heb je wel de vrijheid de SmartCue tafel in de reguliere wiskundeles te gebruiken waar jij als docent ook maar denkt dat hij van pas komt (denk aan onderwerpen als snelheid, geometrie en kijklijnen).
 • De periode waarin de SmartPool-lessen moeten plaatsvinden, is januari t/m maart 2023. Dit heeft ermee te maken dat het Mulier Instituut en de KNBB op die manier voldoende tijd hebben om de uitkomsten van de pilot te evalueren voor volgend schooljaar.
 • Aan het einde van de lessenreeks ontvangen zowel de deelnemende docenten als de deelnemende leerlingen een vragenlijst van het Mulier-Instituut over de ervaringen met SmartPool. Wij vragen jullie deze lijsten z.s.m. ingevuld aan ons terug te geven. De ervaring leert dat dit het beste werkt wanneer de lijsten tijdens de laatste les direct klassikaal worden ingevuld.
 • In overleg kan van bovenstaande worden afgeweken wat betreft het aantal lessen, de lengte van de lessen en zelfs de opzet (wel of niet als keuzevak).

Zoals hierboven al is benoemd, is het doel dat scholen na deelname aan de pilot de komende jaren zelfstandig gebruik kunnen blijven maken van SmartPool. De SmartCue-tafel en alle toebehoren blijven dan ook eigendom van de school. Ook blijven de SmartCue-trainers elk blok gratis beschikbaar om een nieuwe groep leerlingen te ondersteunen bij het uitvoeren van de praktijkoefeningen. Mocht je als school na deelname aan de pilot alsnog extra ondersteuning willen of met nieuwe docenten een keer een opfriscursus SmartPool willen krijgen, is dat in overleg ook mogelijk. Bij vragen, suggesties of opmerkingen zijn wij daarnaast altijd te bereiken via de site of per e-mail (zie contactgegevens hieronder).

 

Heb je vragen over de inhoud, achtergrond of concrete invulling van de tweede SmartPool pilot op jouw school, of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via smartcue@knbb.nl of ons contactformulier.